[1]
صبر علیلوب., محبیآ., اکبریانع. و رضوانی وند فنائیع. 2020. مطالعه آیروآکوستیکی پروانه محوری موتور تراکتور با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی. ماشین‌های کشاورزی. 10, 2 (ژانویه 2020), 255-264. DOI:https://doi.org/10.22067/jam.v10i2.74963.