[1]
نعمت پور ملک آبادح., شیخ داودیم.ج., حزباویع. و مرزبانا. 2019. ارزیابی اقتصادي روش‌های تعویض و تصفیه روغن هیدرولیک دروگرهای نیشکر در کشت و صنعت‌های نیشکری خوزستان. ماشین‌های کشاورزی. 11, 1 (مارس 2019), 111-122. DOI:https://doi.org/10.22067/jam.v11i1.76542.