[1]
زارعیس., کسراییم. و نعمت اللهیم.ا. 2019. بررسی اثر آب مغناطیسی بر رشد و جوانه‌زنی بذر پنج رقم گندم . ماشین‌های کشاورزی. 10, 2 (می 2019), 289-298. DOI:https://doi.org/10.22067/jam.v10i2.76707.