[1]
کهنآ. و میناییس. 2020. بررسی روش‌های متعادل‌سازی هیستوگرام و آستانه‌گیری برای بخش‌بندی گل محمدی در تصاویر رنگی. ماشین‌های کشاورزی. 11, 1 (سپتامبر 2020), 29-42. DOI:https://doi.org/10.22067/jam.v11i1.82330.