[1]
ثباتی گاوگانیم., محمدزمانید. و غلامی پرشکوهیم. 2020. بررسی اثر خردشدن سطوح بهره‌برداران بر توسعه مکانیزاسیون کشاورزی با استفاده از تکنیک AHP. ماشین‌های کشاورزی. 11, 1 (جولای 2020), 43-53. DOI:https://doi.org/10.22067/jam.v11i1.82910.