[1]
فریدیح., عرب حسینیا., زارعیق. و اوکوسم. 2020. پیش‌بینی نیازهای حرارتی یک گلخانه مجهز به مبدل حرارتی هوا-زمین به کمک شاخص درجه-روز. ماشین‌های کشاورزی. 11, 1 (جولای 2020), 83-95. DOI:https://doi.org/10.22067/jam.v11i1.86233.