(1)
میرزاییر.; میناییس.; خوش تقاضام.; برقعیع. م. بررسی بسامدهای طبیعی میوه سیب با استفاده از روش آنالیز مودال اجزای محدود. JAM 2013, 3, 48-57.