(1)
دمیرچیع.; آق خانیم.; خجسته پورم.; برادران مطیعج. ساخت و ارزیابی سامانه کودکاری نرخ متغیر. JAM 2014, 5, 251-260.