(1)
نقی پورزاده ماهانیم.; آق خانیم. ح. بررسی اثر نوع برش، بر سینتیک خشک شدن و کیفیت هویج خشک. JAM 2014, 6, 224-235.