(1)
صمیمی اخیجهانیه.; عرب حسینیا.; کیانمهرم. ح. بررسی جریان یک بعدی هوا در یک جمع کننده خورشیدی تخت با قابلیت تعقیب تابش خورشید. JAM 2015, 6, 451-462.