(1)
زمانیم.; ابونجمیم.; حسن بیگیس. ر. طراحی، ساخت و آزمون سامانه پایش وضعیت جعبه دنده با کمک پردازش سیگنال های صوتی. JAM 2015, 6, 322-335.