(1)
حاجی نژادم.; محتسبیس.; قاسمی ورنامخواستیم.; آغباشلوم. تشخیص تقلب در نمونه عسل "کنار" با استفاده از یک سامانه ماشین بویایی. JAM 2016, 7, 439-450.