(1)
صبر علیلوب.; محبیآ.; اکبریانع.; رضوانی وند فنائیع. مطالعه آیروآکوستیکی پروانه محوری موتور تراکتور با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی. JAM 2020, 10, 255-264.