(1)
نعمت پور ملک آبادح.; شیخ داودیم. ج.; حزباویع.; مرزبانا. ارزیابی اقتصادي روش‌های تعویض و تصفیه روغن هیدرولیک دروگرهای نیشکر در کشت و صنعت‌های نیشکری خوزستان. JAM 2019, 11, 111-122.