(1)
زارعیس.; کسراییم.; نعمت اللهیم. ا. بررسی اثر آب مغناطیسی بر رشد و جوانه‌زنی بذر پنج رقم گندم . JAM 2019, 10, 289-298.