(1)
کهنآ.; میناییس. بررسی روش‌های متعادل‌سازی هیستوگرام و آستانه‌گیری برای بخش‌بندی گل محمدی در تصاویر رنگی. JAM 2020, 11, 29-42.