(1)
ثباتی گاوگانیم.; محمدزمانید.; غلامی پرشکوهیم. بررسی اثر خردشدن سطوح بهره‌برداران بر توسعه مکانیزاسیون کشاورزی با استفاده از تکنیک AHP. JAM 2020, 11, 43-53.