(1)
فریدیح.; عرب حسینیا.; زارعیق.; اوکوسم. پیش‌بینی نیازهای حرارتی یک گلخانه مجهز به مبدل حرارتی هوا-زمین به کمک شاخص درجه-روز. JAM 2020, 11, 83-95.