میرزاییر., میناییس., خوش تقاضام., & برقعیع. م. (2013). بررسی بسامدهای طبیعی میوه سیب با استفاده از روش آنالیز مودال اجزای محدود. ماشین‌های کشاورزی, 3(1), 48-57. https://doi.org/10.22067/jam.v3i1.19714