دمیرچیع., آق خانیم., خجسته پورم., & برادران مطیعج. (2014). ساخت و ارزیابی سامانه کودکاری نرخ متغیر. ماشین‌های کشاورزی, 5(2), 251-260. https://doi.org/10.22067/jam.v5i2.28461