دیباگرن., مردانیع., مدرس مطلقا., & جعفریح. (2014). اعتبارسنجی شبیه‌سازی مقاومت غلتشی چرخ غیر محرک از طریق اجزاء محدود با آزمون‌های تجربی. ماشین‌های کشاورزی, 5(2), 415-427. https://doi.org/10.22067/jam.v5i2.28463