نقی پورزاده ماهانیم., & آق خانیم. ح. (2014). بررسی اثر نوع برش، بر سینتیک خشک شدن و کیفیت هویج خشک. ماشین‌های کشاورزی, 6(1), 224-235. https://doi.org/10.22067/jam.v6i1.34483