قشلاقیف., & مردانیع. (2015). پیش‌بینی مقاومت غلتشی چرخ براساس پارامترهای مهم حرکتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی. ماشین‌های کشاورزی, 6(1), 259-270. https://doi.org/10.22067/jam.v6i1.38887