صمیمی اخیجهانیه., عرب حسینیا., & کیانمهرم. ح. (2015). بررسی جریان یک بعدی هوا در یک جمع کننده خورشیدی تخت با قابلیت تعقیب تابش خورشید. ماشین‌های کشاورزی, 6(2), 451-462. https://doi.org/10.22067/jam.v6i2.42071