زمانیم., ابونجمیم., & حسن بیگیس. ر. (2015). طراحی، ساخت و آزمون سامانه پایش وضعیت جعبه دنده با کمک پردازش سیگنال های صوتی. ماشین‌های کشاورزی, 6(2), 322-335. https://doi.org/10.22067/jam.v6i2.47825