سفرنگیانع., ندرلول., جوادی کیاح., مصطفاییم., & محتسبیس. س. (2016). بررسی ارتعاشات موتور تراکتور MF285 بر اثر ترکیبات مختلف سوخت بیودیزل به کمک روش های آماری و ANFIS. ماشین‌های کشاورزی, 7(1), 165-176. https://doi.org/10.22067/jam.v7i1.52397