حاجی نژادم., محتسبیس., قاسمی ورنامخواستیم., & آغباشلوم. (2016). تشخیص تقلب در نمونه عسل "کنار" با استفاده از یک سامانه ماشین بویایی. ماشین‌های کشاورزی, 7(2), 439-450. https://doi.org/10.22067/jam.v7i2.52910