صبر علیلوب., محبیآ., اکبریانع., & رضوانی وند فنائیع. (2020). مطالعه آیروآکوستیکی پروانه محوری موتور تراکتور با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی. ماشین‌های کشاورزی, 10(2), 255-264. https://doi.org/10.22067/jam.v10i2.74963