زارعیس., کسراییم., & نعمت اللهیم. ا. (2019). بررسی اثر آب مغناطیسی بر رشد و جوانه‌زنی بذر پنج رقم گندم . ماشین‌های کشاورزی, 10(2), 289-298. https://doi.org/10.22067/jam.v10i2.76707