کهنآ., & میناییس. (2020). بررسی روش‌های متعادل‌سازی هیستوگرام و آستانه‌گیری برای بخش‌بندی گل محمدی در تصاویر رنگی. ماشین‌های کشاورزی, 11(1), 29-42. https://doi.org/10.22067/jam.v11i1.82330