میرزائی مقدمح., & رجاییا. (2020). تأثیر روغن هسته انار کپسوله شده در نانوژل‌های کیتوزان-کاپریک اسید حاوی اسانس آویشن بر خواص فیزیکومکانیکی و ساختاری آبنبات ژله‌ای. ماشین‌های کشاورزی, 11(1), 55-70. https://doi.org/10.22067/jam.v11i1.84882