محمودیم., & آزادبختم. (2020). تاثیر خواص فیزیولوژیکی گلابی بر مقدار ضریب دی‌الکتریک میوه. ماشین‌های کشاورزی, 11(1), 71-81. https://doi.org/10.22067/jam.v11i1.85595