فریدیح., عرب حسینیا., زارعیق., & اوکوسم. (2020). پیش‌بینی نیازهای حرارتی یک گلخانه مجهز به مبدل حرارتی هوا-زمین به کمک شاخص درجه-روز. ماشین‌های کشاورزی, 11(1), 83-95. https://doi.org/10.22067/jam.v11i1.86233