میرزاییر.; میناییس.; خوش تقاضام.; برقعیع. م. بررسی بسامدهای طبیعی میوه سیب با استفاده از روش آنالیز مودال اجزای محدود. ماشین‌های کشاورزی, v. 3, n. 1, p. 48-57, 20 فوریه 2013.