دمیرچیع.; آق خانیم.; خجسته پورم.; برادران مطیعج. ساخت و ارزیابی سامانه کودکاری نرخ متغیر. ماشین‌های کشاورزی, v. 5, n. 2, p. 251-260, 6 دسامبر 2014.