نقی پورزاده ماهانیم.; آق خانیم. ح. بررسی اثر نوع برش، بر سینتیک خشک شدن و کیفیت هویج خشک. ماشین‌های کشاورزی, v. 6, n. 1, p. 224-235, 6 دسامبر 2014.