زمانیم.; ابونجمیم.; حسن بیگیس. ر. طراحی، ساخت و آزمون سامانه پایش وضعیت جعبه دنده با کمک پردازش سیگنال های صوتی. ماشین‌های کشاورزی, v. 6, n. 2, p. 322-335, 13 سپتامبر 2015.