حاجی نژادم.; محتسبیس.; قاسمی ورنامخواستیم.; آغباشلوم. تشخیص تقلب در نمونه عسل "کنار" با استفاده از یک سامانه ماشین بویایی. ماشین‌های کشاورزی, v. 7, n. 2, p. 439-450, 7 سپتامبر 2016.