صبر علیلوب.; محبیآ.; اکبریانع.; رضوانی وند فنائیع. مطالعه آیروآکوستیکی پروانه محوری موتور تراکتور با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی. ماشین‌های کشاورزی, v. 10, n. 2, p. 255-264, 27 ژانویه 2020.