نعمت پور ملک آبادح.; شیخ داودیم. ج.; حزباویع.; مرزبانا. ارزیابی اقتصادي روش‌های تعویض و تصفیه روغن هیدرولیک دروگرهای نیشکر در کشت و صنعت‌های نیشکری خوزستان. ماشین‌های کشاورزی, v. 11, n. 1, p. 111-122, 6 مارس 2019.