زارعیس.; کسراییم.; نعمت اللهیم. ا. بررسی اثر آب مغناطیسی بر رشد و جوانه‌زنی بذر پنج رقم گندم . ماشین‌های کشاورزی, v. 10, n. 2, p. 289-298, 4 می 2019.