میرزاییرمضان, میناییسعید, خوش تقاضامحمدهادی, و برقعیعلی محمد. 2013. “بررسی بسامدهای طبیعی میوه سیب با استفاده از روش آنالیز مودال اجزای محدود”. ماشین‌های کشاورزی 3 (1), 48-57. https://doi.org/10.22067/jam.v3i1.19714.