دمیرچیعاطفه, آق خانیمحمدحسین, خجسته پورمهدی, و برادران مطیعجلال. 2014. “ساخت و ارزیابی سامانه کودکاری نرخ متغیر”. ماشین‌های کشاورزی 5 (2), 251-60. https://doi.org/10.22067/jam.v5i2.28461.