نقی پورزاده ماهانیمریم, و آق خانیمحمد حسین. 2014. “بررسی اثر نوع برش، بر سینتیک خشک شدن و کیفیت هویج خشک”. ماشین‌های کشاورزی 6 (1), 224-35. https://doi.org/10.22067/jam.v6i1.34483.