صمیمی اخیجهانیهادی, عرب حسینیاکبر, و کیانمهرمحمد حسین. 2015. “بررسی جریان یک بعدی هوا در یک جمع کننده خورشیدی تخت با قابلیت تعقیب تابش خورشید”. ماشین‌های کشاورزی 6 (2), 451-62. https://doi.org/10.22067/jam.v6i2.42071.