زمانیمهدی, ابونجمیمحمد, و حسن بیگیسید رضا. 2015. “طراحی، ساخت و آزمون سامانه پایش وضعیت جعبه دنده با کمک پردازش سیگنال های صوتی”. ماشین‌های کشاورزی 6 (2), 322-35. https://doi.org/10.22067/jam.v6i2.47825.