حاجی نژادمحمد, محتسبیسیدسعید, قاسمی ورنامخواستیمهدی, و آغباشلومرتضی. 2016. “تشخیص تقلب در نمونه عسل "کنار" با استفاده از یک سامانه ماشین بویایی”. ماشین‌های کشاورزی 7 (2), 439-50. https://doi.org/10.22067/jam.v7i2.52910.