صبر علیلوبهروز, محبیآرش, اکبریانعیوض, و رضوانی وند فنائیعادل. 2020. “مطالعه آیروآکوستیکی پروانه محوری موتور تراکتور با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی”. ماشین‌های کشاورزی 10 (2), 255-64. https://doi.org/10.22067/jam.v10i2.74963.