زارعیسعید, کسراییمهدی, و نعمت اللهیمحمد امین. 2019. “بررسی اثر آب مغناطیسی بر رشد و جوانه‌زنی بذر پنج رقم گندم ”. ماشین‌های کشاورزی 10 (2), 289-98. https://doi.org/10.22067/jam.v10i2.76707.