احمدیایمان. 2019. “کاربرد نرم‌افزار اکسل برای تخمین نیاز توان مکانیکی ادوات خاک‌ورزی”. ماشین‌های کشاورزی 11 (1), 123-30. https://doi.org/10.22067/jam.v11i1.78519.